Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (6)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): Nikola

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Renesance

-renesance = znovuzrození

– vzn. v Itálii ve 14. století

– od 15. století se projevuje v Anglii a ve Španělsku

– umělecký a myšlenkový směr, kt. chce obrodit člověka

– navazuje na antiku

– staví se proti nadvládě církve

– prosazuje rozvoj přírodních věd

– přiklání se k radostem pozemského života

– knihtisk

 

Život

 • narodil se 23.dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou
 • zemřel ve stejný den jako se narodil, a to roku 1616
 • nejvýznamnější anglický dramatik, vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance
 • o jeho mládí je málo zpráv, pravděpodobně chodil do stratfordské školy, kde se učil latinsky a řecky
 • r. 1582 sňatek s Annou Hathawayovou, s níž měl později 3 děti
 • r. 1592 odešel do Londýna a stal se spisovatelem a hercem, měl přístup ke dvoru Alžběty I., která značně tehdejší divadelní činnost podporovala
 • r. 1599 hrál v nové divadelní aréně The Globe
 • r. 1603 pod patronací nového krále Jakuba I. interpretace Shakespearových dramat
 • ve svém díle se inspiroval autory dřívějších dob – jeho dramata nejsou originální, jde o adaptace
 • psal historické hry (Richard III., Jindřich VI.), tragédie (Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Makbeth, Král Lear), komedie (Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Komedie plná omylů), dramatické romance i poezii (Sonety)
 • pro Shakespearova dramata je typická neomezenost látky, času a místa, zobrazení pozemského života, kladné i záporné vlastnosti lidí, střídání veršů s prózou a spletitý děj. Příčinou tragédií je lidská vášeň nebo náhoda, základem je láska a pravda. Ženy v Shakespearových dramatech rozhodují o svém životě samostatně, jsou ideálem krásy, cílevědomé a ctižádostivé (=> znak renesance). V komediích je častá záměna osob a situační komika

 

IDEOVĚ-TEMATICKÝ PLÁN

 • vzn: 1595
 • druh: drama
 • žánr: anglická milostná tragédie o 5 dějstvích
 • díla: námět není originální -> vzorem pro WS byla: ¨
 • řecká tragédie (Ovidiovy Proměny – Phiramus a Thisbé)
 • epická báseň: „Tragický příběh o Romeusovi a Juliettě“ od italského mnicha Bondelleho
 • anglická báseň Arthura Brookeho (1562) – 3 tis. veršů
 • Shakespeare toto téma dokázal zpracovat nejlepší formou -> dílo světové literární pokladnice.
 • inspirace: Dílem Shakespeara byly inspirování další autoři:
 • Jan Otčenášek: Romeo a Julie
 • Romain Rolland: Petr a Lucie
 • prostředí: Verona, Mantova (autor tato prostředí vůbec nepopisuje) – jediné místo je více popsáno = hrobka
 • čas: 14. století
 • postava autora: vypravěč
 • hlavní téma: láska x nenávist
 • námět: spor + nešťastný osud dvou milenců, kteří pocházejí ze dvou znepřátelených rodů
 • vedlejší téma: uzavření smíru mezi dvěma znepřátelenými rody
 • motivy:
 • vdavky Julie, kterou si má vzít Paris
 • hádky a bitky mezi rody
 • ples
 • příčina tragédie:
 • idská vášeň – rodová zášť
 • posel nedošel včas
 • hrdost renesančního člověka -> samostatná snaha určit si vlastní osud
 • porušení středověkých zásad:
 • překročen rámec desatera: „Cti otce svého a matku svou.“
 • nebyla to neposlušnost, ale pouze snaha určit si svůj osud

 

KOMPOZIČNÍ PLÁN

 • části: Prolog + 5 dějství
 • je chronologický – věci se dějí po sobě – za využití gradace
 • vztah dějových linií – řetězový
 • kniha je napsána jako tragédie a má rychlý spád
 • autor využívá gradaci ale i retardaci (dlouhé dialogy)
 • vnitřní výstavba děje (podle klas. řec. tragédie):
 • expozice (úvod): seznámení s rody Kapuletů a Monteků
 • kolize (zápletka):
 • seznámení Romea a Julie (14) na plese u Kapuletů
 • vzájemně se poznávají – okolí jejich lásce nepřeje, Julie se má provdat za jiného
 • balkónová scéna – slib věrné lásky
 • krize (vyvrcholení):
 • tajný sňatek v klášteře v cele františkánského mnicha bratra Vavřince (Lorenzo)
 • střet Romea s Tybaltem (v souboji probodne Tybalt Mercucia = přítel Romea, proto Romeo zabije Tybalta)
 • Romeo utíká z Verony do Mantovy
 • příprava sňatku Julie a Parida
 • peripetie (zvrat):
 • Julie odmítá sňatek s Paridem, Vavřinec jí nabízí uspávací lék – způsobí zdánlivou smrt Julie
 • vysvětlující zpráva Romeo nebyla nešťastnou náhodou doručena
 • Romeo se dozvídá od sluhy Baltazara o smrti Julie
 • katastrofa (závěr):
 • Romeo se otráví v rodové hrobce
 • Julie se probodne jeho dýkou
 • dochází ke smíru obou otců nad hrobem milenců

 

POSTAVY

 • jsou plně renesančí typy
 • v úvodu vystupuje chórus = obyvatelé Verony (úvod do děje)
 • jsou charakterizovány:
 • přímo
 • nepřímo

 

Romeo Montek

 • v Julii našel svou životní lásku
 • zpočátku je kurtoazní milenec – zde se ukazuje, jak byl Shakespeare stále ovlivněn názory středověké literatury, kde byla láska k ženě prokazována kurtoazním způsobem, tzn. platonická láska

X

 • v průběhu příběhu se R + J vlivem okolností a tvrdé reality mění v reálně uvažující osoby, jsou do sebe zamilovaní a dozrávají v průběhu

 

Julie Kapuletová

 • dcera Kapuletova, 14 let
 • věrná, nezkažená, křehká, chytrá, statečná, tvrdohlavá
 • bojuje o právo na lásku
 • velmi silně cítí lásku
 • ochotná postavit se rodičům

 

VEDLEJŠÍ POSTAVY

 1. Escalus = vévoda Veronský
 2. Baltazar – Romeův sluha
 3. Paris – hrabě, mladý šlechtic, upřímný, vytrvalý, žádá Julii o ruku
 4. Merkucio – Romeův přítel, výmluvný, vtipný
 5. Benvolio – příbuzný Monteků
 6. Tybalt – bratranec Julie, zahlcen nenávistí, rváč, synovec Kapuletové, ctí své jméno, bojovný, útočný, provokuje, horlivost v boji ho zabije
 7. Juliina chůva – lidová postava, upovídaná, je pro J. více matkou než paní Kapuletová, spolehlivá, miluje Julii, symbol mateř. lásky => nerada vidí utrpení Julie z vůle rodičů pravá ruka Julie, nakloňena milencům x dovede být i chladná, tím dokáže zchladit impulzivnost mládí
 1. Mnich Vavřinec/Lorenzo – moudrý, vzdělaný, čestný, zamilovaným pomáhá, z počátku je výrazně středověkou postavou, postupně se vyvíjí a je renesančním člověkem, staví se proti nesmyslnosti řádů a cítí s oběma milenci (spojnice mezi nimi, když nemůžou být spolu)

 

JAZYKOVÝ PLÁN

 • dílo je veršované
 • typický verš: blankvers = 5-ti stopý jamb o 10 až 11 slabikách – často nerýmované, vhodné pro dialog
 • styl: vyprávěcí => dialogy (typické pro drama) – v závorkách jsou scénické poznámky
 • prolog: ve formě sonetu (= jeliterární poetický útvar, který vznikl ve  století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním)
 • dílo přeloženo z angličtiny do češtiny
 • napsáno jako hra
 • autor využívá jak tropy, tak i figury
 • dílo napsáno z větší části ve verších, z části v próze:
 • poezii používaly větší vrstvy (Romeo a Julie)
 • prózou mluví nižší vrstvy (chůva)
 • dílo je tragédie – žánr vysokého stylu => na jazyk jsou kladeny velké nároky
 • autor využívá básnický jazyk, spisovná čeština, až knižní
 • dialogy postav – přímá řeč
 • komické prvky: v mluvě chůvy (Není schopná se jednoznačně vyjadřovat)
 • autor používá:
 • zvláštní slovosled – Tybalta zabils.
 • jmenné tvary přídavných jmen – je smuten (smutný)
 • patetická zvolání (Ó, Romeo.)
 • využití metafor
 • citově zabarvená slova
 • využití kontrastu: světlo x stín, den x noc, láska x nenávist, poezie x
 • próza, vysoký x nízký styl
 • přirovnání: do jazyka se promítá mentalita doby => vliv antiky na život
 • hrdinů
 • odborná slovní zásoba z oboru bojování:
 • šaršoun – dlouhý bojový meč
 • passado – výpad – krok vpřed, do strany
 • archaismy (zašveholil),
 • anafora,
 • epifora,
 • eufemismy (Ztepilá nožka),
 • oxymorón (A v hrobě bude pokoj, Mrtvé milenky cit),
 • synekdocha (V minutě je mnoho dnů),
 • epiteton (básnický přívlastek),
 • antiteze (Tak pozdě už je, že už je skoro brzy)
 • personifikace – zosobnění (spící slunce)
 • syntax (skladba vět):
 • věty jednoduché i souvětí
 • často věty tázací a zvolací
 • věty jednočlené a dvojčlené (d=podmět i přísudek)


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!