Krysař – rozbor díla k maturitě (5)

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Rozbor přidal(a): Ondřej Rypan

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

1) Zařazení díla do kontextu světové / české literatury. Určení směru či skupiny

Krysař, jakožto krátká novela, která nejprve vycházela pod názvem Pravdivý příběh v časopise Lumír, byl napsán v roce 1915 za dob české moderny. Od téhož roku je znám pod svým současným jménem. Jeho autor je často zařazován mezi anarchistické buřiče. V díle nalezneme prvky symbolismu romantismu a především realismu. Ve své době byl přijat kladně a dodnes bývá označován za nadčasové dílo.

 

2) Inspirace pro dílo

Viktor Dyk zpracoval příběh německé pověsti ze skutečného města Hammeln z 13. století, do něhož přidal milostnou zápletku a pozměnil závěr. Původní pověst vypráví o neznámém krysaři, jež poté co nedostal za odvedení své práce zaplaceno, odvedl děti z městských rodin pryč. Ukončení pověsti však není pouze jedno. Verzí je hned několik. Ať už ale byly děti odvedeny do řeky Vesery, zavřeny do jeskyně či po zaplacení domluvené částky vráceny zpět rodičům, město Hammeln je dodnes opředeno závojem tajemství, jež se nepodařilo odkrýt ani městské kronice.

 

3) Příklady autorů děl stejné skupiny  

Příběh tajemného Krysaře beze jména zaujal již německé spisovatele, bratry Grimmy. K českým modernistickým spisovatelům lze zařadit např. Petra Bezruče, Fráňu Šrámka či Františka Gellnera. Ve Francii působila skupina prokletých básníků zahrnující jména jako Baudelaire, Verlaine či Rimbaud.

 

Další světoví autoři novel

– Španělsko: – Miguel Cervantes (Příkladné novely)

– Anglie:        – Geoffrey Chaucer (Canterburské povídky)

– Rusko:        – A. S. Puškin (Kapitánská dcerka)

– Francie:      – Guy de Maupassant (Miláček)

– USA:             – Ernest Hemingway (Stařec a moře)

 

4) Rysy směru

Realismus je umělecký směr 2. poloviny 19. století vyznačující se snahou o objektivní a realistické zachycení tehdejších problémů a neutopického života tehdejší společnosti. Autoři otevřeně reagují na její nedostatky, poodkrývají tajemství rodin a mezigeneračních vztahů, kritizují generaci těchto let, která je bez cti a morálky unášena touhou po rozkoši.

Pro symbolismus je typická mnohoznačnost pro určitý symbol jako zástupný znak. Zde je flétna symbolem pro moc, krysy znamenají nečestnost a morální špínu města.

Romantismus je spíše než jako sloh charakterizován jako myšlenkové a umělecké hnutí, které vzniklo v Evropě na přelomu 18. a 19. století, jako reakce na výsledky francouzské revoluce. Charakteristický je důraz na city a fantazii, tvůrčí osobu jedince, autorský subjektivismus a individualismus či únik do vlastního nitra.

Anarchističtí buřiči bojovali za osvobození dělnictva, anarchii a volné společenství volných lidí. Jejich protivníkem byla církev, řád a armáda. Jejich zástupcem je například Fráňa Šráněk nebo František Gellner.

 

5) Literární žánr a jeho charakteristika

Novela je rozsahově kratší až střední prozaický žánr (čímž se liší od románu). Snaží se o jednoduchou dějovou linii příběhu, který je však zároveň poutavý, dramatický a nápaditý. Ten stupňuje do tzv. bodu obratu a závěreřného vyvrcholení pointy. Autory nejznámějších novel jsou Geoffrey Chaucer, Miguel de Cervantes a Giovanni Boccaccio. Odehrává se v krátkém čase a vystupuje v ní omezený počet postav.

 

6) Kompozice díla

Toto lyricko-epické dílo je psáno v er-formě, děj plyne chronologicky. Vypravěč je vševědoucí, částečně vidí do myšlenek postav. Hlavní dějovou linii tvoří Krysařův pobyt ve městě Hammeln, vedlejší poté život chudého rybáře Seppa Jörgena, který jako jediný přežije Krysařovu návštěvu. Text je členěn na 26 kapitol, vložena je navíc Sedmihradská píseň.

 

7) Dílo v kontextu tvorby autora

Kromě Krysaře se Dyk proslavil prozaickými díly jako je Prosinec nebo Zmoudření Dona Quijota. Nejznámější básní autora je Země mluví ze sbírky Okno. Jeho tvorba byla ovlivněna válkou a naturalismem, v němž nacházel řešení. Romantický náhled na svět byl pro něho typický díky rozporu mezi snem a skutečností. Velice mě ale zaujala např. i báseň Smutná píseň vesnického šprýmaře ze sbírky Pohádky z naší vesnice pojednávající o české povaze.

 

8) Základní informace o autorovi

Viktor Dyk se nespokojil pouze s jednou profesí. Byl jak politikem, tak i básníkem, spisovatelem, dramatikem či novinářem. Krom těchto faktorů jej ale také velkou měrou ovlivnil pojem nacionalismus. Narodil se posledního dne roku 1877 v Pšovce u Mělníka. Prošel hned několika školskými instituty – absolvoval studium na pražském gymnáziu v Žitné ulici (působišti Aloise Jiráska jako učitele) nebo kupříkladu právnické fakulty Karlovy univerzity, již úspěšně dokončil. Lásku k literatuře v něm vzbudil a zakořenil bratr Ludvík. Podílel se na redigování časopisů Lumír a Samostatnost, spolupracoval s Vinohradským divadlem. Později se opět vrátil k politice a neúspěšně kandidoval do říšské rady. Díky aktivitě v protirakouském odboji a propouštění těchto myšlenek do tisku byl v letech 1916 až 1917 vězněn ve Vídni. Čas strávený ve vězení a emoce v uzavřeném prostředí mu přinesly inspiraci k překladu francouzských prokletých básníků a psaní poezie. Po propuštění pracoval pro Národní listy a pokračoval s pravicovou politickou činností. Roku 1928 se oženil s novinářkou Zdenkou Háskovou.

Zemřel na dovolené v zátoce Lupud u Dubrovníku 14. května 1931 na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři. Viktor Dyk byl jako velký básník a spisovatel pohřben na nejslavnějším českém hřbitově na Olšanech.

 

9) Jazyková a syntaktická stránka díla

Jazyk je spisovný, neutrální, obsahuje knižní a básnické prvky. Syntax je složitá, obsahuje jednoduché věty i souvětí. V textu se vyskytují archaismy, dialogy, velmi častá je inverze, opakování, paronomasie. Lze si povšimnout i občasných přechodníků.

– inverze: „Občané města Hameln nebyli si jisti,…“

personifikace: „Řeka je časem jako přítel,…“

oxymóron: „Srdce sežehl mráz jedné vteřiny.“

– apostrofa: „Krysaři!“

 

10) Hlavní postavy a jejich charakteristika

Krysař je od začátku popisován jako muž beze jména, jehož příběh zůstává tajemstvím po celý děj knihy. Putuje od místa k místu a je znaven společností beze cti. Do chvíle, než pozná Agnes, ani nevěří v lásku. Ta se mu později stává smyslem života.

Velmi krásná a citlivá Agnes nachází pochopení pro osamělého tuláka. Ačkoliv má v tajemném krysaři zalíbení, je již zaslíbena milenci Kristiánovi, s nímž později čeká dítě. Její konec je bohužel tragický.

Dlouhý Kristián se snaží získat Agnes především pomocí peněz, které se ze všech sil snaží dostat skrze dědictví. Je z majetné rodiny a krom slibovaných peněz se mu dostává vše, co by si člověk mohl přát. O vztahu Krysaře a Agnes nemá ani potuchy. Ke krysaři ale chová nenávist.

Sepp Jörgen, jakožto statný, ale poněkud méně chápavý hoch, slýchá ze všech stran jen posměch, přestože má dobré srdce a je vcelku pohledný. Jako jediný však unikne moci Krysařovy píšťaly

 

11) Místo a čas děje

Příběh je pravděpodobně zasazen do 13. století, času, kdy pověst vznikla, ačkoliv v díle není nikde naznačeno, v jakém období se vše odehrává. Nevidím tedy důvod, proč by se nemohl děj odehrávat např ve 14. nebo 15. stol. Jisté je ovšem místo celého dění – město Hammeln v Německu.

 

12) Stručný děj

Do města Hammeln zamořeného krysami se vydá tajemný krysař putující s tímto řemeslem po celém světě. Má za úkol od tohoto břímě městu pomoci. Slíbena mu je tučná odměna v podobě 100 rýnských. Toto město ho však nečekaně připoutá na místě. Setkává se totiž s mladou a krásnou Agnes, která se mu ihned zalíbí. Vznikne mezi nimi nevídané pouto, což omezí Agnesiin milostný vztah s Kristiánem, jehož nedostatky si začne záhy uvědomovat. Dívka je okouzlena krysařovým tajemným šarmem a krysař poprvé zakusuje kouzlo lásky.  Oproti chudému avšak pohlednému rybáři Seppovi Jörgenovise v lásce příliš nedaří, díky své politováníhodné vlastnosti, kdy má tendenci pochopit věci až druhý den. Krysař svou práci odvede a město je zachráněno. Odměna však nikde. V hostinci U Žíznivého člověka se radě připomene. Shledá se ale s neúspěchem. Prohnaní radní nechtějí zaplatit a vymýšlejí lsti, jak ze závazku uniknout. Apelují na krysařovu anonymní identitu a na chybějící slova „k tomu mi dopomáhej Bůh“.  Rozčilený krysař je následně utěšen láskou Ágnes a prozrazuje jí svou touhu po pomstě městu. Tu kvůli ní záhy zavrhuje. Krysař dále prožívá podivné setkání se Seppem Jörgem a ještě podivnější s Kristiánem Dlouhým, svým sokem. Při procházce městem zahloubán do svých myšlenek je přes pohled na chrlič na budově nalákán k návštěvě téhož samého hostince. Tentokráte potkává zvláštního muže v černé kápi, Faustuse z Wittenbergu, jenž mu prozradí, jak nebezpečnou moc zvuk jeho flétny má. Muž ve službách ďábla samo sebou navádí krysaře k horším činům. Krysař, zmaten, vyráží pro potěchu za svou milou. Ta mu ale oznámí strašlivou zprávu o svém početí s Kristiánem. Je zoufalá, prosí o smrt a o to, aby krysař opustil Hammeln. Ač nerad, odchází. Zoufalá Agnes páchá sebevraždu skokem do propasti, načež se její matka zblázní. Krysař nalezne šílenou matku a dozvídá se pravdu o smrti své lásky. Tím přichází o smysl svého života a nic mu nebrání v pomstě městu, zdroji veškerého jeho utrpení. Z píšťaly vydá silný, pronikavý zvuk, který omámí hammelnské obyvatele a společně s nimi se vrhá vstříc propasti na hoře Koppel. Jediný přeživší, Sepp Jörgen, je omámen voláním píšťaly až druhý den a vydává se za ostatními. Na cestě k smrti ho zastaví až křik nemluvněte, jež bere s sebou. Teprve na vrcholku přehluší jeho pláč rybářovu touhu jít za píšťalou a ostatními a zachrání oběma život. Sepp, pověřen novým úkolem, vydává se nalézt kojnou pro dítě.

 

13) Vlastní postřehy

Ačkoliv je v knize použit složitější jazyk, četla se mi poměrně dobře. Neodradil mě, naopak jsem byl chvílemi fascinován použitím až poetického jazyka v jinak spíše epickém díle. Bohužel toto poetično zároveň vedlo k tomu, že mi chvílemi čtení připadalo lehce chaotické. Také mě překvapil poněkud rychlý spád děje a jednodušší prokreslení postav. Nicméně k žánru to pravděpodobně patří a je zde krásně vidět, že se myšlenka dá sdělit bez zbytečné retardace avšak stále slušnou formou se zachováním závoje tajemna, pod kterým si může každý představit to své. Dyk skvěle vystihl nadčasové negativní povahové lidské rysy a vše zakončuje nápaditým a mnou nepříliš očekávaným koncem. Kniha mě rozhodně zaujala a nebál bych se ji doporučit.

 

14) Filmová podoba

Dílo se může těšit hned několika filmovými podobami.

  • 2003 – Krysař, poetický, Česko, režie: F. A. Brabec, hrají: P. Jákl ml., E. Geislerová (Nepříliš kladně hodnocené zpracování, 34% na ČSFD)
  • 1985 -Krysař, animovaný/loutkový, Československo, režie: J. Bárta, hrají: O. Kaiser, J. Lábus (Velmi kladně hodnocená verze, 89% na ČSFD)
  • 2000 – Krysař, muzikál, Slovensko, režie: M. Chudovský, hrají: S. Sklovská, J. Apolenář, hudba: D. Landa (Poměrně kladné hodnocení, 78% na ČSFD)


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!